Hopp til innholdet

MEDLEMSVILKÅR

Disse generelle vilkår («Vilkårene») gjelder for medlemskap i FEELGOOD fra og med 01.06.2020.

1. Generelt
1.1.Vilkårene utgjør en del av avtalen om medlemskap i FEELGOOD mellom den person («Medlemmet») som er navngitt i avtalen og FEELGOOD. Avtalen med FEELGOOD består av Vilkårene og Medlemsavtalen (til sammen «Medlemsavtalen»).

2. Medlemskap i FEELGOOD.
2.1.Personer som ikke er myndige kan inngå medlemsavtale med FEELGOOD, dersom foresatte inngår avtale på vegne av vedkommende. Nedre aldersgrense er 16år.
2.2.Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i Medlemsavtalen, og i det omfang og for den periode som Medlemmet har bundet seg til i Medlemsavtalen. Etter bindingsperiodens utløp, går medlemskapet over til et løpende månedlig avtaleforhold. Ved benyttet Frys, vil medlemskapets bindingstid forlenges deretter.
2.3.Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn Medlemmet.
2.4.FEELGOOD kan tilpasse tilbudet og åpningstidene i samsvar med medlemmenes etterspørsel, samt holde stengt eller redusere tilbudet i forbindelse med helligdager, vedlikeholdsarbeid eller andre årsaker som gjør deler av eller hele senteret utilgjengelig.
2.5.Medlemmer som er registrert med en rabattert eller subsidiert bedriftsavtale har rett til rabattert pris så lenge Medlemmet er ansatt i bedriften. Medlemmet plikter å varsle FEELGOOD dersom retten til rabattert medlemskap opphører. For medlemmer med et subsidiert medlemskap er det Bedriftens ansvar å varsle FEELGOOD ved endring av Medlemmets rett til subsidiering av medlemskap. Bedriftens varslingsfrist følger den til enhver tid gjeldende samarbeidsavtale bedriften har med FEELGOOD. Videre plikter FEELGOOD å varsle medlemmet skriftlig om at subsidiering av medlemskap opphører med minimum to –2 –måneders varsel. Medlemskapet løper videre og endres til en privat avtale i henhold til gjeldende medlemskapspriser fram til Medlemmet selv endrer eller avslutter sitt medlemskap. Ved opphør av subsidiering vil Medlemmet selv bli fakturert for medlemsavgiften i sin helhet.

3.Betaling av medlemskapet
3.1.Medlemmet, eller annen person som i Medlemsavtalen har påtatt seg betalingsansvar for Medlemmet, skal betale månedlig medlemsavgift og eventuelle avgifter og gebyr iht. FEELGOOD sin gjeldende prisliste. Herunder faktura/administrasjonsgebyr.
3.2.Den månedlige medlemsavgiften forfaller løpende til avtalt tidspunkt, med unntaksvis ved oppstart, hvor særskilte vilkår gjelder. Medlemmet er ansvarlig for å påse at medlemsavgiften betales til forfall uavhengig om nødvendig betalingsinformasjon er mottatt. Medlemmet plikter å kontakte FEELGOOD for å få nødvendig betalingsinformasjon om denne mangler.
3.3.Medlemmet er ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse for automatisk trekk av månedlig medlemsavgift til FEELGOOD, og sørge for at betaling av månedlig medlemsavgift utføres innen betalingsfristens utløp.
3.4.Dersom Medlemmet ikke betaler innen betalingsfristens utløp, sendes inkassovarsel med ny betalingsfrist. Ved forsinket betaling kan FEELGOOD kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven og lov om renter ved forsinket betaling m.fl.
3.5.Dersom Medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling. Dersom Medlemmet likevel velger å betale direkte til FEELGOOD, kan FEELGOOD bruke denne innbetalingen til å dekke et annet krav eller dekke deler av det misligholde kravet.
3.6.Medlemmet har prisgaranti for sin månedlige medlemsavgift under bindingsperioden. Endring av månedlig medlemsavgift gjelder først etter utgangen av bindingsperioden, med mindre Medlemmet selv endrer medlemskapet, eller i tilfeller hvor grunnlaget for rabatt på månedlig medlemsavgift endres.

4.Informasjon og beskjeder
4.1.Meldinger fra Medlemmet som gjelder endringer i Medlemsavtalen, bør gjøres skriftlig til FEELGOOD via brev, e-post eller ved oppmøte på senteret.

5.Oppsigelse og endring av medlemsavtalen
5.1.Medlemskapet kan sies opp når Medlemmet ønsker, men vil som et minimum løpe ut bindingsperioden. Etter bindingsperiodens utløp går medlemskapet over til et løpende månedlig avtaleforhold. Oppsigelsestiden er en (1) måned, regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. For medlemskap med saltrening uten bindingstid er oppsigelsestiden inneværende + 3 måneder.
5.2.Oppsigelsen skjer skriftlig via oppmøte direkte hos FEELGOOD. Medlemmet skal innen 14 dager få skriftlig bekreftelse via e-post eller brev om at oppsigelsen er registrert, samt når siste betaling og treningsdato vil være.
5.3.Medlemmet har rett til å avslutte Medlemsavtalen (angrerett) ved å gi skriftlig melding til FEELGOOD innen 14 dager etter inngåelse av Medlemsavtalen, jf. angrerettlovens § 11. Dette gjelder kun dersom medlemskap er inngått utenfor senteret.
5.4.Medlemmer som, på grunn av uforutsette spesielle omstendigheter som kan dokumenteres, og som er utenfor Medlemmets kontroll, blir forhindret i å benytte medlemskapet, for eksempel ved lengre tids sykdom eller lignende omstendighet, kan ved skriftlig melding til FEELGOOD søke om å avslutte sitt medlemskap, uavhengig av bindingsperioden. Behandling av slik søknad skal skje innen rimelig tid og senest innen en (1) uke fra tidspunktet FEELGOOD har mottatt denne. Det at Medlemmet over en lengre periode av ulike årsaker ikke har benyttet sitt medlemskap, skal ikke være å anse som grunn til oppsigelse etter dette punkt. Om Medlemmet har benyttet frys i avtaleperioden, vil bindingstiden forlenges med samme antallet dager som frysen er.
5.5.Dersom FEELGOOD og Medlemmet i samråd anser at treningen innebærer en betydelig risiko for forverring av Medlemmets helse, kan Medlemsavtalen sies opp, og Medlemmet vil få tilbakebetalt eventuelle forhåndsbetalte deler av månedsavgiften. FEELGOOD kan forespørre Medlemmet om en skriftlig uttalelse fra helsepersonell, som bekrefter at det er forsvarlig at Medlemmet trener på FEELGOOD.
5.6.FEELGOOD har rett til å gjøre endringer i månedlig medlemsavgift, avgifter og Vilkårene. Ved endringer FEELGOOD antar vil være av en viss betydning og til ugunst for Medlemmet, vil Medlemmet bli varslet senest to (2) måneder før endringen trer i kraft. Vedtar FEELGOOD betydelige endringer som negativt påvirker og som ikke er til åpenbar fordel for Medlemmet, har Medlemmet rett til å si opp sin Medlemsavtale, selv om bindingsperioden for Medlemsavtalen ikke har utløpt. 5.6.1.Oppsigelsen i henhold til dette punkt bør skje skriftlig via e-post eller brev og skal være FEELGOOD i hende innen én (1) måned før endringen iverksettes. Dette forutsatt at Medlemmet ble varslet om endringene senest to (2) måneder før endringene var planlagt iverksatt. 5.7.Medlemsavtalen avsluttes etter at FEELGOOD har mottatt oppsigelsen. Medlemmet skal motta en skriftlig bekreftelse fra FEELGOOD via e-post, SMS eller brev. 5.8.FEELGOOD har rett til å sperre Medlemskapet for en viss tid, eller si opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning, dersom Medlemmet vesentlig misligholder Medlemsavtalen.

6.Oppbevaring og ansvar ved skade/tyveri
6.1.FEELGOOD er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller på annen måte tap av Medlemmets personlige eiendeler som Medlemmet tar med seg til FEELGOOD.

7.Fritaksgrunner, lovvalg og tvist
7.1.Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev